پادشاه”

نویسنده رمان عاشقانه "زبیبه و پادشاه" صدام حسین بوده است؟سخت می‌شود نام «صدام حسین» ـ دیکتاتور عراق ـ را روی جلد رمانی عاشقانه تصور کرد اما واقعیت این است…نویسنده رمان عاشقانه "زبیبه و پادشاه" صدام حسین بوده است؟(image) سخت می‌شود نام «صدام حسین» ـ دیکتاتور عراق ـ را روی جلد رمانی عاشقانه تصور کرد اما واقعیت این است…نویسنده رمان عاشقانه "زبیبه و پادشاه" صدام حسین بوده است؟

Read more