35 ساعته

پیش دانشگاهی 35 ساعته می‌شوداز سال آینده دوره پیش دانشگاهی که تا کنون ۲۴ ساعته بود، ۳۵ ساعته خواهد شد.پیش دانشگاهی 35 ساعته می‌شود(image) از سال آینده دوره پیش دانشگاهی که تا کنون ۲۴ ساعته بود، ۳۵ ساعته خواهد شد.پیش دانشگاهی 35 ساعته می‌شود

Read more