برای

کمپین بین‌المللی جمع‌آوری امضا برای آزادی "عهد التمیمی"فعالان در سراسر جهان کمپینی را برای جمع‌آوری یک میلیون امضای الکترونیکی به منظور درخواست از اسرائیل…کمپین بین‌المللی جمع‌آوری امضا برای آزادی "عهد التمیمی"(image) فعالان در سراسر جهان کمپینی را برای جمع‌آوری یک میلیون امضای الکترونیکی به منظور درخواست از اسرائیل…کمپین بین‌المللی جمع‌آوری امضا برای آزادی "عهد التمیمی"

Read more