زلزله می‌کند؟

زلزله "هفت ریشتر" با پایتخت چه می‌کند؟«مطالعه درباره «تهران پسازلزله» تحت‌ تاثیر فعالیت سه گسل اصلی پر خطر نشان می‌دهد با وقوع زلزله ۷…زلزله "هفت ریشتر" با پایتخت چه می‌کند؟(image) «مطالعه درباره «تهران پسازلزله» تحت‌ تاثیر فعالیت سه گسل اصلی پر خطر نشان می‌دهد با وقوع زلزله ۷…زلزله "هفت ریشتر" با پایتخت چه می‌کند؟

Read more