24 اتوبوس

24 کشته و زخمی در پی واژگونی دو اتوبوسواژگونی دو اتوبوس در بامداد گذشته 24 کشته و زخمی برجای گذاشت.24 کشته و زخمی در پی واژگونی دو اتوبوس(image) واژگونی دو اتوبوس در بامداد گذشته 24 کشته و زخمی برجای گذاشت.24 کشته و زخمی در پی واژگونی دو اتوبوس

Read more