2016 سلیمی

حذف ناباورانه بهداد سلیمی از المپیک 2016بهداد سلیمی نتوانست برای دومین مرتبه قهرمان المپیک شود و عنوان قوی ترین مرد المپیک را به دست آورد.…حذف ناباورانه بهداد سلیمی از المپیک 2016(image) بهداد سلیمی نتوانست برای دومین مرتبه قهرمان المپیک شود و عنوان قوی ترین مرد المپیک را به دست آورد.…حذف ناباورانه بهداد سلیمی از المپیک 2016 دانلود موزیک

Read more