این اقتصاد

به این میگن اقتصاد مقاومتیرئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی اشتغال در کشور بدون اتکا به بودجه دولت و ایجاد…به این میگن اقتصاد مقاومتی(image) رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی اشتغال در کشور بدون اتکا به بودجه دولت و ایجاد…به این میگن اقتصاد مقاومتی

Read more