اخذ بود

اخذ تعرفه واردات خودرو طبق مصوبه دی ماه دولت خواهد بودوزیر صنعت، معدن و تجارت گفت اخذ تعرفه واردات خودرو طبق مصوبه دی ماه دولت انجام می شود و فقط حکم…اخذ تعرفه واردات خودرو طبق مصوبه دی ماه دولت خواهد بود(image) وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت اخذ تعرفه واردات خودرو طبق مصوبه دی ماه دولت انجام می شود و فقط حکم…اخذ تعرفه واردات خودرو طبق مصوبه دی ماه دولت خواهد بود

Read more