احمدی‌نژادی‌ها اعتراضی

درخواست احمدی‌نژادی‌ها از وزارت کشور برای برگزاری تجمع اعتراضیهفت نفر از اطرافیان رئیس دولت‌های نهم و دهم، روز سوم بهمن ماه با ارسال نامه‌ای خطاب به وزیر کشور،…درخواست احمدی‌نژادی‌ها از وزارت کشور برای برگزاری تجمع اعتراضی(image) هفت نفر از اطرافیان رئیس دولت‌های نهم و دهم، روز سوم بهمن ماه با ارسال نامه‌ای خطاب به وزیر کشور،…درخواست احمدی‌نژادی‌ها از وزارت کشور برای برگزاری تجمع اعتراضی

Read more