احمدزاده اش!

واکنش فرشاد احمدزاده به توهین هواداران پرسپولیس به خانواده اش! عکستوهین تماشاگران پرسپولیس به فرشاد احمدزاده و خانواده اش باعث ناراحتی این بازیکن شده است.واکنش فرشاد احمدزاده به توهین هواداران پرسپولیس به خانواده اش! عکس(image) توهین تماشاگران پرسپولیس به فرشاد احمدزاده و خانواده اش باعث ناراحتی این بازیکن شده است.واکنش فرشاد احمدزاده به توهین هواداران پرسپولیس به خانواده اش! عکس

Read more