ابوبکر دلاری

ابوبکر بغدادی، مرد ۲۵ میلیون دلاری کجاست؟سایت دیلی بیست گزارشی را منتشر کرد که دو تحلیلگر در آن درباره کشته نشدن ابوبکر بغدادی به دست آمریکا…ابوبکر بغدادی، مرد ۲۵ میلیون دلاری کجاست؟(image) سایت دیلی بیست گزارشی را منتشر کرد که دو تحلیلگر در آن درباره کشته نشدن ابوبکر بغدادی به دست آمریکا…ابوبکر بغدادی، مرد ۲۵ میلیون دلاری کجاست؟

Read more