آیفون خرید!

انفجار باتری آیفون در دهان یک مشتری در زمان خرید! عکسانفجار باتری گوشی آیفون و انتشار ویدیویی از آن, حسابی خبرساز شده است.انفجار باتری آیفون در دهان یک مشتری در زمان خرید! عکس(image) انفجار باتری گوشی آیفون و انتشار ویدیویی از آن, حسابی خبرساز شده است.انفجار باتری آیفون در دهان یک مشتری در زمان خرید! عکس

Read more