آیا وجود

آیا امیدی به یافتن پیکر مفقودین پس از غرق شدن کشتی وجود دارد؟رئیس کمیته پیگیری نفتکش سانچی از درخواست خود خطاب به فرمانده چینی برای ادامه فرآیند جست‌وجوی پیکر…آیا امیدی به یافتن پیکر مفقودین پس از غرق شدن کشتی وجود دارد؟(image) رئیس کمیته پیگیری نفتکش سانچی از درخواست خود خطاب به فرمانده چینی برای ادامه فرآیند جست‌وجوی پیکر…آیا امیدی به یافتن پیکر مفقودین پس از غرق شدن کشتی وجود دارد؟

Read more