آیا می

آیا میوه در شب عید گران می شود؟!رئیس اتحادیه صنف بارفروشان گفت: همان میزان که در شب عید تقاضا زیاد می شود عرضه هم افزایش خواهد یافت…آیا میوه در شب عید گران می شود؟!(image) رئیس اتحادیه صنف بارفروشان گفت: همان میزان که در شب عید تقاضا زیاد می شود عرضه هم افزایش خواهد یافت…آیا میوه در شب عید گران می شود؟!

Read more

آیا خود را قربانی رفتار بد دیگران می دانید؟هنگامی که فردی به خود اجازه ندهد به عنوان مثال از دست همکار، ‌خواهر و یا برادر خود ناراحت شود،…آیا خود را قربانی رفتار بد دیگران می دانید؟(image) هنگامی که فردی به خود اجازه ندهد به عنوان مثال از دست همکار، ‌خواهر و یا برادر خود ناراحت شود،…آیا خود را قربانی رفتار بد دیگران می دانید؟

Read more