آیا رفتار

آیا خود را قربانی رفتار بد دیگران می دانید؟هنگامی که فردی به خود اجازه ندهد به عنوان مثال از دست همکار، ‌خواهر و یا برادر خود ناراحت شود،…آیا خود را قربانی رفتار بد دیگران می دانید؟(image) هنگامی که فردی به خود اجازه ندهد به عنوان مثال از دست همکار، ‌خواهر و یا برادر خود ناراحت شود،…آیا خود را قربانی رفتار بد دیگران می دانید؟

Read more