آمنه

مینا ساداتی چون در نقش آمنه بازی کرده نباید نقش منفی بازی کند ؟!از جمله فیلمهایی که بعد از جشنواره روی پرده رفته «هاری» است؛ یک نوآر ایرانی با مایه های تبهکارانه…مینا ساداتی چون در نقش آمنه بازی کرده نباید نقش منفی بازی کند ؟!(image) از جمله فیلمهایی که بعد از جشنواره روی پرده رفته «هاری» است؛ یک نوآر ایرانی با مایه های تبهکارانه…مینا ساداتی چون در نقش آمنه بازی کرده نباید نقش منفی بازی کند ؟!

Read more