آمریکا

استعفاء عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در پی رسوایی جنسیباسابقه ترین عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در پی طرح اتهامات فساد اخلاقی علیه وی، روز سه شنبه…استعفاء عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در پی رسوایی جنسی(image) باسابقه ترین عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در پی طرح اتهامات فساد اخلاقی علیه وی، روز سه شنبه…استعفاء عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در پی رسوایی جنسی

Read more