آقای دیداری

آقای عراقچی و خانم اشمید در بروکسل دیداری داشتند؟روابط عمومی وزارت امور خارجه کشورمان اعلام کرد : عراقچی و اشمید دیداری در بروکسل نداشتند.آقای عراقچی و خانم اشمید در بروکسل دیداری داشتند؟(image) روابط عمومی وزارت امور خارجه کشورمان اعلام کرد : عراقچی و اشمید دیداری در بروکسل نداشتند.آقای عراقچی و خانم اشمید در بروکسل دیداری داشتند؟

Read more