آزار جلوگیری

چگونه از آزار جنسی کودک مان جلوگیری کنیم؟شنیدن اخبار آزار جنسی کودکان اگرچه که بسیار دردناک و غیر قابل تحمل است اما خوشبختانه چند سالی است…چگونه از آزار جنسی کودک مان جلوگیری کنیم؟(image) شنیدن اخبار آزار جنسی کودکان اگرچه که بسیار دردناک و غیر قابل تحمل است اما خوشبختانه چند سالی است…چگونه از آزار جنسی کودک مان جلوگیری کنیم؟

Read more