آذر

عوامل افزایش رشد اجاره بها در آذر و دی ماه امسالاگرچه افزایش اخیر قیمت مسکن، بر افزایش اجاره بها در نیمه دوم سال بیشترین تأثیر را داشت، اما عواملی…عوامل افزایش رشد اجاره بها در آذر و دی ماه امسال(image) اگرچه افزایش اخیر قیمت مسکن، بر افزایش اجاره بها در نیمه دوم سال بیشترین تأثیر را داشت، اما عواملی…عوامل افزایش رشد اجاره بها در آذر و دی ماه امسال

Read more