آذر سفره

آذر منصوری: روحانی سفره مردم را بزرگ نکردفعال سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است: روحانی نتوانسته بسیاری از وعده‌های خود را اجرایی کند و همین…آذر منصوری: روحانی سفره مردم را بزرگ نکرد(image) فعال سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است: روحانی نتوانسته بسیاری از وعده‌های خود را اجرایی کند و همین…آذر منصوری: روحانی سفره مردم را بزرگ نکرد

Read more