آخرین درخت!

آخرین سلفی پیش از سقوط مرگبار از بالای درخت! عکسمرد جوانی که اقدام به هرس درختان می کرد پیش از مرگش آخرین سلفی زندگی اش را در بالای درخت انداخت.آخرین سلفی پیش از سقوط مرگبار از بالای درخت! عکس(image) مرد جوانی که اقدام به هرس درختان می کرد پیش از مرگش آخرین سلفی زندگی اش را در بالای درخت انداخت.آخرین سلفی پیش از سقوط مرگبار از بالای درخت! عکس

Read more